Joanna Piątkowska

Joanna Piątkowska

Koordynator zespołu; psycholog, seksuolog, biegły sądowy w zakresie psychologii.

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy zawodowej zdobywane w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w pracy jako psycholog szkolny dla dzieci i młodzieży, w tym również dzieci niepełnosprawnych oraz w pracy jako biegły sądowy

Posiadam ukończone:
 • Studia psychologiczne magisterskie, (ATK Warszawa)
 • Podyplomowe studia Seksuologii Klinicznej (SWPS SOPOT)
 • Studium Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii (SOPOT)
 • Wiele szkoleń z zakresu terapii, pomocy psychologicznej w pracy z dorosłymi i dziećmi dotyczące profilaktyki uzależnień, zaburzeń zachowania i emocji, przemocy seksualnej

Zajmuje się terapią psychologiczną indywidualną młodzieży i dorosłych. Prowadzę terapię rodzinną, par i małżeństw, konsultacje, poradnictwo i terapię w zakresie seksuologii, spotkania indywidualne wspierające rozwój osobisty . Udzielam pomocy i wsparcia w sytuacjach kryzysowych, traumatycznych.

Prowadzę warsztaty i szkolenia dla młodzieży, rodziców, nauczycieli oraz innych grup zawodowych.

Anna Netkowska

Anna Netkowska

Psycholog

Zajmuję się głównie pomocą dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym oraz ich rodzicom.

Swoje prawie 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobywałam przede wszystkim w pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz pracy jako psycholog szkolny.

Moje kwalifikacje zawodowe:
 • magisterskie studia psychologiczne na Uniwersytecie Gdańskim
 • studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim „ Psychologiczno- pedagogiczna pomoc rodzinie i dziecku”
 • kurs zawodowy w zakresie terapii poznawczo- behawioralnej dzieci i młodzieży przy Centrum CBT w Warszawie
 • liczne inne szkolenia dotyczące terapii i diagnozy dzieci i młodzieży m.inn. dotyczące pracy z zaburzeniami lękowymi i nadpobudliwością psychoruchową, pomocy w kryzysie, profilaktyki uzależnień i zachowań agresywnych.

Prowadzę konsultacje i indywidualne spotkania terapeutyczne, podczas których wykorzystuję głównie techniki poznawczo-behawioralne (krótkoterminowa terapia, skuteczna między innymi w leczeniu zaburzeń zachowania i emocji czy zaburzeń lękowych, depresyjnych).

Udzielam pomocy i wsparcia w trudnych, kryzysowych sytuacjach oraz prowadzę spotkania szkoleniowe dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Agnieszka Maślanka

Agnieszka Maślanka

Psycholog

Psycholog dziecięcy zajmujący się wieloaspektową diagnozą dzieci od urodzenia, w wieku przedszkolnym i szkolnym. Udziela konsulacji w zakresie zaburzeń rozwojowych, genetycznych, zakłóceń w rozwoju mowy, trudności w zachowaniu i emocjonalnych, zaburzeń funkcji poznawczych, nadpobudliwości psychoruchowej i całościowych zaburzeń rozwojowych w tym Autyzmu i Zespołu Aspergera. Prowadzi indywidualne i grupowe spotkania terapeutyczne.

W swojej pracy zapewnia indywidualne podejście do pacjenta oraz dogłębność zgłaszanych problemów.

Kwalifikacje zawodowe:
 • magisterskie studia Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim,
 • licencjackie studia Wczesnej Edukacji i Logopedii na Uniwersytecie Gdańskim,
 • Skala Oceny Noworodka NBAS w Warszawie,
 • bieżące doskonalenie zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, sympozjach i konferencjach.
Jolanta Jarmułowicz

Jolanta Jarmułowicz

Pedagog, terapeuta pedagogiczny

Posiadam wykształcenie wyższe pedagogiczne, ukończone studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej oraz liczne szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dzieci. Od kilkunastu lat prowadzę zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi z trudnościami w nauce, szczególnie w zakresie pisania i czytania. W pracy terapeuty wykorzystuję założenia Metody Krakowskiej.

Zajmuję się:
 • nauką czytania metodą sylabową
 • terapią ręki (terapia zaburzeń grafomotorycznych)
 • terapią pedagogiczną w zakresie usprawniania funkcji percepcyjnych
 • przygotowaniem dziecka do podjęcia nauki w szkole
 • poradami i konsultacjami dla rodziców dotyczącymi wspierania dzieci w przezwyciężaniu trudności szkolnych.
 • diagnozą trudności w nauce czytania i pisania
 • diagnozą gotowości szkolnej
Ewa Kwiatkowska

Ewa Kwiatkowska

Logopeda, filolog polski, oligofrenopedagog

Moje kwalifikacje:
 • logopedia (Uniwersytet Gdański);
 • filologia polska, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie);
 • oligofrenopedagogika (Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Elblągu).

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, również z niepełnosprawnymi, cierpliwość, poczucie humoru, kreatywność, umiejętność współpracy z rodzicami, pozytywne nastawienie do pracy, umiejętność dobrej organizacji własnej pracy.

Dodatkowe kursy:
 • Makaton. Program Rozwoju Komunikacji;
 • Dyslalia ankyloglosyjna- o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii;
 • Wczesna terapia logopedyczna. Zaburzenia mowy i funkcji pokarmowych, diagnoza oraz terapia logopedyczna małego dziecka od 0.do 4.r. życia ;
 • Doskonalenie umiejętności czytania i pisania u dzieci z dysleksją;
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych;
 • Pomysły terapeutyczne na terapię i usprawnianie zmysłów dziecka z wieloraką głęboką niepełnosprawnością.
Prowadzę:
 • diagnozę logopedyczną;
 • terapię logopedyczną;
 • profilaktykę logopedyczną;
 • korepetycje z języka polskiego;
 • pedagogizację logopedyczną z zakresu rozwoju i zaburzeń mowy, wad wymowy oraz konsekwencji nieprawidłowej mowy

Nasza Pracownia zajmuje się udzielaniem pomocy psychologicznej, seksuologicznej, pedagogicznej, logopedycznej.

Swoją ofertę kierujemy do dzieci, młodzieży, dorosłych, par małżeńskich jak i całych rodzin.

Współpracujemy z innym specjalistami według potrzeb.

Pomoc psychologiczna
POMOC PSYCHOLOGICZNA
W zakresie pomocy psychologicznej prowadzimy :
 • Indywidualną terapię psychologiczną dla dzieci młodzieży dorosłych
 • Konsultacje dla rodziców
 • Terapię zaburzeń w funkcjonowaniu jak:
  • depresja,
  • zachowania autodestrukcyjne (samookaleczenie się)
  • zaburzenia lękowe, fobie,
  • zaburzenia odżywiania, zachowania obsesyjno – kompulsywne,
  • uzależnienia, problemy wieku dojrzewania, zaburzenia zachowania i emocji
  • zaburzenia emocjonalne związane z traumą jak śmierć kogoś bliskiego, rozpad rodziny
 • Terapię rodzin
 • Terapię par i małżeństw
 • Interwencja w sytuacjach kryzysowych pomoc w sytuacjach śmierci, rozwodu, utraty bliskiej osoby
Pomoc seksuologiczna
POMOC SEKSUOLOGICZNA
Jeśli doświadczasz problemów w tym obszarze, poradnictwo i terapia mogą pomóc w rozwiązaniu trudności oraz wesprzeć budowanie satysfakcjonujących i bezpiecznych relacji partnerskich. Główne obszary problemowe to:
 • brak satysfakcji związanej z aktywnością seksualną
 • zmniejszenie lub zwiększenie potrzeb seksualnych
 • zaburzenia związane z fizjologią przebiegu kontaktów seksualnych
 • trauma związane z przemocą seksualną
 • zaburzenia relacji partnerskiej
 • lęk przed współżyciem
 • trudności z akceptacją orientacji seksualnej
Pomoc pedagogiczna
POMOC PEDAGOGICZNA
Oferta
 • nauka czytania metodą sylabową
 • terapia ręki (terapia zaburzeń grafomotorycznych)
 • terapia pedagogiczna w zakresie usprawniania funkcji percepcyjnych
 • przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole
 • porady i konsultacje dla rodziców dotyczące wspierania dzieci w przezwyciężaniu trudności szkolnych
 • diagnoza trudności w nauce czytania i pisania
 • diagnoza gotowości szkolnej
Terapia logopedyczna
TERAPIA LOGOPEDYCZNA
Prowadzona zgodnie z indywidualnym programem terapeutycznym nastawionym na:
 • rozwinięcie mowy w przypadku jej opóźnienia;
 • usunięcie wad wymowy m.in. seplenienia, rotacyzmu, mowy bezdźwięcznej, opuszczania, zastępowania i/lub deformacji głosek;
 • wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie zaburzeń mowy;
 • stosowanie ćwiczeń kształtujących słuch fonematycznego oraz prawidłową analizę i syntezę słuchową i wzrokową;
 • stosowanie ćwiczeń usprawniających funkcje aparatu oddechowego i artykulacyjnego.
Zajęcia logopedyczne prowadzone są w formie zabawy i dostosowane do wieku dziecka, dzięki temu praca nad poprawą wymowy jest przyjemna i ciekawa dla Państwa dziecka.
Profilaktyka logopedyczna
PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA
 • ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne (ćwiczenia warg, języka, podniebienia miękkiego);
 • ćwiczenia oddechowe;
 • ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową;
 • ćwiczenia stymulujące rozwój mowy;
 • konsultacje i wskazówki dla rodziców;
 • porady dotyczące zapobiegania powstawania wad wymowy.
Szkolenia dla rodziców i nauczycieli
SZKOLENIA DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI
 • Dziecko w wirtualnej rzeczywistości – czyli jak mądrze korzystać z komputera
 • Profilaktyka uzależnień
 • Budowanie pozytywnej relacji rodzic- nauczyciel.
 • Motywowanie dzieci do nauki.
 • Jak pomóc dziecku w zaadaptowaniu się do warunków przedszkolnych/ szkolnych.
 • Dojrzałość szkolna dziecka.
 • Nagrody i konsekwencje w wychowaniu.
 • Jak radzić sobie z agresją i przemocą wśród dzieci i młodzieży.
 • Szkolne sposoby na trudności wychowawcze.
 • Problemy dorastającej młodzieży czyli jak wytrzymać z nastolatkiem
 • Depresja i inne zaburzenia wśród dzieci i młodzieży
 • Zaburzenia odżywiania-diagnoza i profilaktyka
 • Próby samobójcze i zachowania autodestrukcyjne wsród dzieci i młodzieży.
 • Jak rozmawiać z dzieckiem gdy rodzice się rozstają
 • Jak pomóc dziecku osiągnąć gotowość szkolną?
 • Wspieranie dziecka z dysleksją w domu.
Korepetycje z języka polskiego
KOREPETYCJE Z JĘZYKA POLSKIEGO
 • przezwyciężanie trudności w czytaniu;
 • doskonalenie umiejętności pisania prac szkolnych;
 • nauka gramatyki i ortografii;
 • ćwiczenia prawidłowej wymowy;
 • nadrabianie zaległości szkolnych;
 • zakres lekcji: szkoła podstawowa, gimnazjum

KONSULTACJA I TERAPIA PSYCHOLOGICZNA ORAZ SEKSUOLOGICZNA

 • Czas trwania sesji: 45–60 min
 • Koszt: 60–80 zł (w zależności od czasu trwania i złożoności problemu)

KONSULTACJA I TERAPIA PEDAGOGICZNA ORAZ LOGOPEDYCZNA

 • Czas trwania sesji: 45-60 min
 • Koszt: 40–60 zł

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

 • Czas trwania sesji: 60 min
 • Koszt: 80 zł

KONSULTACJA I DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

 • Czas trwania sesji: 60 min
 • Koszt: 80-120 zł (w zależności od czasu trwania i złożoności problemu)

Pracownia Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego
PWPP LIGNUM

ADRES
ul. Chopina 26
I piętro, pokój 109
82-500 Kwidzyn
NUMER TELEFONU
+48 607 851 264
ADRES EMAIL
lignum.pracownia@wp.pl

Telefoniczna rejestracja wizyt od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 10.00